Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne


1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://sklep.zuchlinski.com.pl/, zwany dalej „Sklep” jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŻUCHLIŃSKI G.A.P. ŻUCHLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
ul.Morska 360a, 81-006 Gdynia, NIP: 586-000-26-10, REGON: 191289593 zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000086052. Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zuchlinski.com.pl lub pod nr telefonu +48-58-623-77-83 wewn. 26.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie https://sklep.zuchlinski.com.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

II. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.zuchlinski.com.pl/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. WłaścicielPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŻUCHLIŃSKI G.A. ŻUCHLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul.Morska 360a, 81-006 Gdynia, NIP 586-000-26-10, REGON: 191289593.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera,
polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego


1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci;
• adres poczty e-mail.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego.
Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://sklep.zuchlinski.com.pl/ i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie


1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
• dostępu do statusu oraz historii zamówień;
• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
• zamówienia Produktu,
• zmiany swoich danych;
• zmiany swojego hasła;
• sprawdzenia swojego zamówienia;
• usunięcia swojego konta.
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi.
Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.
Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego.
Faktura wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. wysyłka faktury drogą mailową).
5. Do sprzedawanego towaru (jeśli jest potrzebna) dołączana jest karta gwarancyjna dystrybutora.
6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
• wybór formy dostawy i płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
9.Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
• wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@zuchlinski.com.pl
• zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://sklep.zuchlinski.com.pl/;
10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
11. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
• nazwę, rozmiar i ilość produktów;
• imię i nazwisko odbiorcy;
• dokładny adres dostawy;
• numer telefonu kontaktowego;
• adres e-mail zamawiającego.
12. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
13. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
• opis produktu;
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);
• formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
• sposób płatności;
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
• informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami;
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu min. 14 dni znajdujący zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.
14. Sklep Internetowy oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.
15.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tak zwane prawo do namysłu umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.
16.W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie towaru, kupujący jest zobowiązany do opłaty za przesłanie zwracanego towaru

Zawieranie umowy na odległość to na przykład kupowanie przez internet lub telefonicznie. Zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa ma z kolei miejsce na przykład na targach lub wystawach. 

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
• szybkich płatności przelewem obsługiwanych przez First Data Polcard;
• rat – eSantander;
• płatność tradycyjnym przelewem na konto bankowe;
• za pobraniem;
• płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard przez First Data Polcard.

VII. Ceny


1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat.
Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem, przesyłką.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz
potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa


1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, są nimi:
Kurier DPD za pobraniem koszt 21 Pln;
Kurier DPD koszt 17 Pln;
Inpost koszt 15 Pln;
Odbiór osobisty;
2. Klient ma możliwości odebrania towaru osobiście.
3. Klient pokrywa koszty dostawy. W przypadku zamówień powyżej 500 zł i wybrania formy płatności innej niż przy odbiorze, koszty dostawy zobowiązuje się pokryć Właściciel Sklepu.
4. Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 2-3 dni robocze.
5. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
7. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
8. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
9. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
10. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Sklep rowerowy P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy spółka jawna, z siedzibą w Gdyni, (KRS nr 0000086052) pragnie poinformować, o przysługującym Państwu prawie do odstąpienia od umowy, w związku zakupem towaru poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

2. W szczególności mają prawo Państwo odstąpić od zawieranej umowy dotyczącej zakupu towaru, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionych rzeczy (towarów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, na mocy której zakupionych zostanie więcej rzeczy i wysłane one zostaną partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 3 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres:
P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy społka jawna
ul. Morska 360A
81-006 Gdynia
e-mail: sklep@zuchlinski.com.pl
fax 58 663 88 59 .
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

X. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Prosimy odesłać nam rzecz na adres P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy społka jawna, ul. Morska 360A, 81-006 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
4. Jednocześnie informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 150PLN.
5. Pragniemy wskazać, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1.Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@zuchlinski.com.pl
2.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, a także dokumentację fotograficzną.
3.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni, jeżeli towar jest sprowadzany z zagranicy jest to 30 dni.
Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 lub 30 dni zależnie od pochodzenia produktu, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4.Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
5.Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.


XII. Prawo Konsumenta do rękojmi


1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana: listownie na Adres Korespondecyjny Sklepu - adres w zakładce Kontakt lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@zuchlinski.com.pl.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie sklepu.
10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów


1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.


XIV. Pozostałe

1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://sklep.zuchlinski.com.pl/.
2. Klient ma możliwość odczytu treści regulaminów oraz dokonania wydruku.
3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

Zmiany w związku z rozporządzeniem RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez właścicieli sklepu internetowego – P.H.U.Żuchliński S.J. (zwanego dalej Firmą), z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@zuchlinski.com.pl lub pod numerem telefonu: 58 623 77 83. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Morska 360A, 81-006 Gdynia.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,

d.) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

a) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Morska 360a,81-006 Gdynia) lub elektronicznej (wiadomość email na adres sklep@zuchlinski.com.pl).

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.